Bilorientering-

utskottet

 

PROTOKOLL
fört vid Bil-o riksdagen 2003-12-07

 

Närvarande

Stig Oscarson, ordfUlf Andersson, sekr

 

under § nr

Namn


Närvarande:

Kurt Westberg, Kurt Fredriksson, Mattias Fredriksson, Jeanette Stenius, Henrik Oscarson, Sten Johansson, Björn Johansson, Carl-Ingvar Blom, Claes Nideborn, Folke Ringberg, Jesper Eklund, Kenneth Söderqvist, Kenneth Ottosson, Lennart Ottosson, Pär Lundqvist, Anders Palm, Allan Nyberg, Lars-Göran Palm, Sölve Eklund, Lars-Erik Eriksson, Krister Berglund, Ingemar

Evaldsson, Bertil Örtenstrand, Kjell Carlsson, Roine Johansson, Stefan Annala, Joakim

Annheim, Jan Lindholm.


§ 01  Information om Bil-o utskottet
§ 02  Förbundet
§ 03  Val av deltagare i Bil-o utskottet/NoM kommittén
§ 04  Mästerskapstävlingar 2004-2005
§ 05  Regeländringar
§ 06  Startordning vid tävlingar
§ 07  Nyrekrytering
§ 08  Map race

§ 09  Träningsläger

§ 10  Tidtagningssystem

§ 11  Riktlinjer för linjeorientering

§ 12  Arrangörshäfte

§ 13  Framtidens Bilorientering

§ 14  Övriga frågor
§ 01 Information om Bil-o utskottet
Stig hälsar alla välkomna och informerar om att bilo-gruppen ej finns längre, utan vi har fått ett eget utskott.

 

§ 02 Förbundet
Bertil Örtenstrand (fadder för bilorientering) informerade om förbundet och svarade på frågor. Bland annat om dyra licenser för nyblivna C-klassare. En arbetsgrupp bildades för att sammanställa ett lättadministrerat enkelt och konkret förslag till bilstyrelsen via Bertil Örtenstrand. Arbetsgruppen består av: Kurt Fredriksson, Sölve Eklund och Ulf Andersson.


§ 03 Val av deltagare i Bil-o utskottet/NoM kommittén
 Bil-o utskottet utses av förbundet och väljs ej. Dock tas hänsyn till Bil-o Sveriges röst. I NoM kommittén inga ändringar

 
§ 04 Mästerskapstävlingar 2004-2005
 2004 ligger fast. Nora MK, SMK Västerås/Västerås MS och Ludvika MS arrangerar SM. Möldals MK/Vara MK arrangerar NoM.

Det blev livliga diskussioner om det ska vara 1 eller 3 deltävlingar i SM 2005. Omröstning skedde. 16 st tyckte 1 tävling och 9 st var för 3 deltävlingar. Slutresultat 1 SM tävling år 2005. Arrangörer till SM och NoM emotses tacksamt. Seedningsreglerna ska ses över.


§ 05  Regeländringar
Stig informerade om regeländringarna för 2004. De som har förslag på regeländringar för 2005 ska skicka dessa till Bil-o utskottet. Pär Lundqvist ska skicka ett förslag på ordalydelse till Stig på regeländring angående tillstånd från länsstyrelsen/förbund.


§ 06 Startordning vid tävlingar
 
Önskemål fanns om att samla klasserna i startlistan. Förslag på att vända på startordningen i SM inför 2005 fick stor majoritet. Oröstning sker på Bil-o riksdagen hösten 2004.

§ 07 Nyrekrytering
 Jesper Eklund informerade om Upplandsseriens upplägg, bl.a. numrerade kontroller i körbeskedet för PB och annonser i veckoblad.

 

§ 08  Map race

Kurt Fredriksson informerade om map-race i Göteborg, bl.a. har annonser lockat nya. Enkla banor, bra underlag, industriområden och ordentliga genomgångar före och efter.

 

§ 09  Träningsläger

Träningslägret i Laxsjön var väldigt lyckat och populärt. Ett nytt träningsläger planeras i Alunda söndagen den 2:a maj.

 

§ 10  Tidtagningssystem

Ulf Andersson informerade om Norge och Finlands försök med Emit-systemet. Alla var överens om att det går att använda även i Sverige. Dock verkar Sport-ident vara bättre lämpat i Sverige. En arbetsgrupp tillsattes och består av Jesper Eklund, Claes Nideborn och förhoppningsvis Torbjörn Zetterljung.

 

§ 11  Riktlinjer för linjeorientering

Claes Nideborn informerade om riktlinjer för linjeorientering. Riktlinjerna ska läggas ut på forumet för diskussion.

 

§ 12  Arrangörshäfte

Arrangörshäftet gicks igenom på lördagen och följand punkter ska tittas över.

Respittid kopplas till idealtid, minst 30 % extra.

Eventuell regel angående respittid typ Danmark.

Förtydliga möte. Ska stå i terrängen.

 

Ändringar sändes till utskottet. Även bilder och exempel efterlyses.

 

§ 13  Framtidens Bilorientering

Rolf Lindes dokument spreds och flera idéer är bra, bl.a. mellanbana, marknadsföringssaker och PR bitar. Folke Ringberg håller kontakten med Rolf Linde.

 

§ 14  Övriga frågor

30 skyltar ska alltid sättas upp även i terrängen, detsamma gäller 30 upphör. Hemliga TK var inte intressant i nuläget. Vid ett eventuellt användande av Sport-ident kan man kanske använda hemliga tidkontroller för att bevaka känsliga 30 områden.

 

 

Vid protokollet

Justeras

Ulf Andersson, sekr.

Stig Oscarson, ordf.